1-Solius-Baixa

Plànol cartogràfic del sector Llagostera – Solius (1861-1875)

2-limits-1861_Baixa

Plànol dels límits entre Llagostera i Solius (1861)

3-perimetral_Baixa

Mapa perimetral del terme de Llagostera  (1879)

4-Maqueta

Mapa parcel·lari del terme de Llagostera (1879)

5-Planimetric_1925-baixa

Mapa planimètric de Llagostera (1925)

Reg017425_1925_frag

Plànol de la població de Llagostera (1925)

Reg018564_1940-1954

Plànol del nucli urbà de Llagostera (1940-1949)

Reg009915_1949

Plànol de la xarxa de distribució d’aigua potable (1949)

Reg1570.4

Fotografies aèries de la zona urbana de Llagotera (1975)