ELS CADASTRES

Els llibres del cadastre consignen la recaptació anual d’aquest impost fruit de la nova política impositiva que suposa el Decret de Nova Planta de 1716. Recaptat cada any pel consistori en nom del rei, és el resultat del repartiment fiscal que la Corona establia entre les poblacions i territoris de Catalunya segons la seva riquesa.

L’impost estava dividit en tres classes: el “Real”, el “Personal” i el “Ganancial”, que taxaven els béns mobles i immobles, l’activitat professional dels contribuents i els mitjans de producció que podien generar beneficis, respectivament. Alguns grups socials, com l’eclesiàstic, van disposar de certs privilegis fiscals a l’hora de pagar el cadastre,

El cadastre és indirectament una font rica en topònims, hi consten els noms de les peces de terra, dels paratges i veïnats, de les cases o dels rius i rieres esmentats per ubicar i descriure les propietats

Els llistats i els llibres de pagaments i repartiments del cadastre són registres de competència municipal en el qual s’anotaven els pagaments en concepte de cadastre efectuats pels contribuents.

ELS AMILLARAMENTS

Els amillaraments son fruit de la nova política impositiva de l’estat lliberal de mitjans segle XIX. Es tracta de padrons d’avaluació de la riquesa que tenen la funció de conèixer l’exenció exacta de les terres de cada propietari i la seva qualitat per poder fer un bon repartiment de la Contribució Territorial. L’amillarament de Llagostera és obra de l’agrimensor Agustí Bragat que hi va treballar entre el 1863 i el 1879.

Documents en línia: CADASTRES I AMILLARAMENTS