Títol:

Plànol parcel·lari del terme de Llagostera

Autor:

Agustí Bragat, agrimensor

Data (es):

1879

Descripció:

Plànol parcel·lari del terme de Llagostera escala 1:2.500, en paper tela. Format pe cinc seccions identificades per les lletres A,B,C,D i E. Al marges de cada secció consten els punts cardinals: Oeste o Poniente, Norte o Tramuntana, Este u Oriente i Sud o Mediodia.

Originàriament es subjectava amb unes canyes a la part superior i inferior de cada secció. Cada parcel·la està identificada amb un número que retrobarem en el llibre registre d’amidaments de finques al costat del nom del propietari. El límit del terme s’indica amb una línia de creuetes interrompuda per les fites de terme on s’assenyala també el nom i el número de la fita, si en té, i els pobles confrontants. L’única carretera moderna representada en el plànol és la de Girona a Sant Feliu, la resta de vies de comunicació forma una extensa xarxa de camins principals i secundaris.També hi trobem altres topònims: alguns masos, rius, torrents i fonts.

Dimensions:

Les seccions A, C i D tenen unes dimensions aproximades de 100 x 350 cm cada una. La secció E, més petita, fa 11 x 190 cm. La secció B s’ha perdut

Fons:

Núm. de registre:

Ajuntament de Llagostera

Reg.006570

Reproducció:

Lliure.

Per a la cita de fonts cartogràfics: Arxiu Municipal de Llagostera (AMLLA). Títol , data o dates i núm. registre.