Títol:

Plànol de la població de Llagostera

Autor:

Signat pel Tinent coronel de E.M. José Gª Puchol

Data (es):

Octubre de 1925

Descripció:

Plànol del nucli urbà de Llagostera. Escala 1/25000. Elaborat per Depósito de Guerra. Comissión geografica del N.E. de España, dins els treballs previs a la realització del Mapa Topogràfic Nacional..

Té un segell de l’Institut Geogràfic de 1930. És còpia

Dimensions:

1,10x90cm

Fons:

Núm. de registre:

Col.lecció Ajuntament de Llagostera

Reg. 017425

Reproducció:

Lliure.

Per a la cita de fonts cartogràfics: Arxiu Municipal de Llagostera (AMLLA). Títol , data o dates i núm. registre.