Llagostera, des del cel. El paisatge a partir d’una fotografia aèria, Josep Pintó.
EL PAISATGE DE LA PLANA DE LA SELVA: VALORS I PROBLEMÀTIQUES. UNA APROXIMACIÓ GEOGRÀFICA AL PAISATGE DE LLAGOSTERA
Josep Pintó

La casa de l’era de la Llaca. Com un antic mas retorna d’un silenci de vuit segles, Joan Llinàs.
L’ARQUEOLOGIA DELS MASOS MEDIEVALS. TRES EXEMPLES PROPERS A LLAGOSTERA
Joan Llinàs

La capbrevació de Pere Bofill, 1319. El món rural medieval a través d’un capbreu, Elvis Mallorquí.
ELS MASOS I EL PAISATGE DE PANEDES A PARTIR DEL CAPBREU DEL MONESTIR DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, 1319
Elvis Mallorquí

Els Llambí de Panedes. Els documents d’administrar un mas, Marta Albà.
El control del mercat de la terra pel senyor de Llagostera. L’estudi del mercat de la terra als segles XVI-XVII, Pere Gifre.

UN MERCAT DE DRETS DE PROPIETAT SOBRE LA TERRA. EL CAS DE LLAGOSTERA, SEGLES XVI I XVII
Pere Gifre

L’establiment emfitèutic de Narcís Maymí a Josep Carreras, 1819.
El creixement dels segles XVIII i XIX a través dels establiments, Eduard Díaz.
El plànol parcel·lari d’Agustí Bragat, 1863-1879. Un plànol per repartir la contribució territorial de Llagostera, Marta Albà.

INVENTARI DE TERRES I TRIBUTACIÓ. EL CAS DE LLAGOSTERA
Jesús Burgueño – Francesc Nadal

Entrevista a una masovera. L’experiència d’entrevistar masovers i masoveres, Enric Saguer.
MASOS I MASOVERIES DES DE LA CRISI DE FINALS DEL SEGLE XIX
Enric Saguer