RSS

Història de l'Arxiu

A mitjans segle XIX la documentació de l ‘Ajuntament de Llagostera estava custodiada a la  sagristia de l'església parroquial de Sant Feliu, on hi havia tres armaris-arxiu tancats amb tres panys cada un. Cada armari contenia un fons ben diferenciat: el primer la documentació de l'Ajuntament o del Comú,  l'altre  la  de l'Obra de l'Església i el tercer la de la Parròquia.
Cal  suposar  que l'Arxiu va restar a la sagristia  fins  almenys l'any 1869 quan l'Ajuntament de Llagostera disposa  per  primera vegada de Casa de la Vila en ocupar el primer pis de l’edifici anomenat “el Castell”, seu actual de l’Ajuntament. 
L'any 1987 s’inicia l’etapa actual de l'Arxiu Municipal amb els primers treballs per organitzar i classificar la documentació municipal. En aquest moment la documentació es trobava en una petita habitació del mateix edifici de l'Ajuntament on s'amuntegava sense gaire criteri i la manca d'espai, de condicions ambientals i de seguretat impedia qualsevol actuació.
L'any 1988 les obres de reforma de la Casa de la Vila van obligar a un trasllat urgent de la documentació a un edifici provisional mentre s'iniciava la remodelació de la casa coneguda com “la quadra d'en Ribas” situada a la Plaça del Mercat, 5. Aquesta casa, seu avui de l'Arxiu Municipal, havia passat a ser propietat de l'Ajuntament l'any 1906 mitjançant expropiació,  en estar  afectada  per  l'obertura  d'un  nou  carrer que s'havia d'anomenar d'Odonell.  El carrer no va  arribar a obrir-se mai i la  casa va tenir al llarg dels temps diferents usos: habitatge d'empleats municipals, magatzem de la brigada, seu dels bombers locals.

El  nou  edifici  de  l'Arxiu  Municipal, que va ser inaugurat oficialment el desembre de 1991, disposa de tres pisos. A nivell de carrer queda la planta d’accés al públic amb la zona d’atenció als usuaris i la sala de consulta. Els dipòsits se situen a la planta pis i a la planta soterrani amb 124 m2 i 1.534  metres lineals de prestatgeria.
El fons de l’Ajuntament de Llagostera és el nucli fundacional de l’Arxiu Municipal. Està format per la documentació produïda al llarg del temps per l’administració local: la Universitat en època medieval i moderna i l’Ajuntament en època recent. Malauradament són pocs els testimonis documentals que hem conservat que donin fe de l’activitat de l’antiga Universitat, constituïda ja el 1304. La documentació conservada és de finals del segle XVIII i sobretot del segle XIX endavant.
L’Arxiu Municipal ha aplegat al llarg dels temps, per donació o per cessió del propietari, altres
fons documentals del nostre terme. Segons qui sigui el productor de la documentació, hi trobem fons d’entitats i associacions, fons personals, fons comercials i d’empresa i fons patrimonials.  

 

 
   Documentació de l’Ajuntament l’any 1988